ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE / 13 kwietnia 2023 r.


 

Tym razem w formie stacjonarnej 18 marca 2023 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Posiedzeniu przewodniczyła wiceprezes PTT EMDR Marzena Olędzka. Po wybraniu Komisji Skrutacyjnej i przyjęciu porządku obrad, przewodnicząca przedstawiła zarówno sprawozdanie merytoryczne, jak i finansowe z działalności PTT EMDR w roku 2022. Oba sprawozdania zostały jednogłośnie zatwierdzone. Pojawiły się również informacje na temat Konferencji EMDR Europa 2023, która odbędzie się w Bolonii w dniach 23-25 czerwca br. Przedstawione zostały informacje na temat bieżącej pomocy dla Ukrainy i Turcji. Ze szczególnym zainteresowaniem spotkała się prezentacja naszych koleżanek Beaty Kozielec-Orackiej oraz Anny Sałaty, które opowiedziały o interwencji, w której uczestniczyły na terenie Turcji jako członkinie PTT EMDR. Dyskutowano także o przekazywaniu na forum informacji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje członków stowarzyszenia w zakresie kontaktów z mediami, wsparcia finansowego działań celowych oraz innych bieżących potrzeb.