Ważne informacje

Gdzie należy wysłać artykuł?
Gdzie należy wysłać artykuł?
Jak przygotować artykuł?
Jak przygotować artykuł?
Jak powinien wyglądać prawidłowy zapis piśmiennictwa?
Jak powinien wyglądać prawidłowy zapis piśmiennictwa?

Rocznik „EMDR – badania i praktyka” przyjmuje do druku prace w języku polskim; prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne, historyczne, listy do redakcji, recenzje książek i innych publikacji, sprawozdania ze zjazdów naukowych dotyczących teorii i praktyki terapii EMDR.

Artykuły do publikacji w czasopiśmie przyjmowane są pod adresem mailowym: koordynator@emdr.org.pl

Zgłaszając pracę należy załączyć wypełnione i podpisane Oświadczenie autorów.

Artykuły powinny być przygotowane w następujący sposób:

Streszczenie dla prac oryginalnych: od 200 do 250 słów w układzie: cel pracy, materiał i metody, wyniki i wnioski; dla prac kazuistycznych i poglądowych – od 100 do 150 słów.

Słowa kluczowe: 3 – 5 terminów indeksujących lub słów kluczowych opisujących przedmiot pracy.

Prace oryginalne i kazuistyczne powinny być przygotowane w układzie: wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, dyskusja, wnioski, piśmiennictwo.

Układ piśmiennictwa musi być zgodny ze standardem Vancouver, tj. wg kolejności cytowania w pracy. Należy uwzględnić: nazwisko, pierwsze litery imion, tytuł pracy, skrót tytułu czasopisma bez kropek, rok, tom i strony początkową i końcową. Jeżeli liczba autorów przekracza 3, to po 3 nazwiskach dodać: i wsp. /et al. W pracach oryginalnych i poglądowych należy uwzględnić maksymalnie do 40 pozycji, w kazuistycznych maksymalnie do 20. Każdą publikację umieszczać należy od nowego wiersza, a numer pozycji podawać w nawiasach kwadratowych.

Przykłady prawidłowego zapisu piśmiennictwa, zgodne z konwencją Vancouver/ICMJE:

Artykuł: Pammersbach J. Wsparcie społeczne a choroba. Przegląd Psychologiczny 1998; 31: 503-25

Książka: Sheridan C, Radmacher S. Psychologia zdrowia. IPZ PTP. Warsaw, 1998.

Rozdział w książce: Sęk H, Cieślak R. Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne. W: Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Red. H Sęk, R Cieślak. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2006; 11-28.

Ryciny muszą być zgłoszone w postaci pojedynczych plików (1 rycina – 1 plik) i zapisane w jednym z wymienionych formatów: .cdr, .tif, .jpg, .ai, .bmp lub .eps. Fotografie powinny mieć rozdzielczość 300 dpi oraz rozszerzenia .tif lub .jpg. Jeżeli rycina (fotografia) była już publikowana, to należy podać jej źródło, a także uzyskać pisemną zgodę od właściciela praw autorskich na jej ponowną publikację.

Tabele powinny być dostarczone w oddzielnych plikach. W artykule należy wskazać miejsca umieszczenia rycin i tabel. • Wyniki pomiarów biochemicznych i innych należy podawać w jednostkach należących do systemu SI.•

Gdzie należy wysłać artykuł?
Gdzie należy wysłać artykuł?

Rocznik „EMDR – badania i praktyka” przyjmuje do druku prace w języku polskim; prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne, historyczne, listy do redakcji, recenzje książek i innych publikacji, sprawozdania ze zjazdów naukowych dotyczących teorii i praktyki terapii EMDR.

Artykuły do publikacji w czasopiśmie przyjmowane są pod adresem mailowym: vitamelius@gmail.com

Zgłaszając pracę należy załączyć wypełnione i podpisane Oświadczenie autorów.

Jak przygotować artykuł?
Jak przygotować artykuł?

Artykuły powinny być przygotowane w następujący sposób:

Streszczenie dla prac oryginalnych: od 200 do 250 słów w układzie: cel pracy, materiał i metody, wyniki i wnioski; dla prac kazuistycznych i poglądowych – od 100 do 150 słów.

Słowa kluczowe: 3 – 5 terminów indeksujących lub słów kluczowych opisujących przedmiot pracy.

Prace oryginalne i kazuistyczne powinny być przygotowane w układzie: wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, dyskusja, wnioski, piśmiennictwo.

Jak powinien wyglądać prawidłowy zapis piśmiennictwa?
Jak powinien wyglądać prawidłowy zapis piśmiennictwa?

Układ piśmiennictwa musi być zgodny ze standardem Vancouver, tj. wg kolejności cytowania w pracy. Należy uwzględnić: nazwisko, pierwsze litery imion, tytuł pracy, skrót tytułu czasopisma bez kropek, rok, tom i strony początkową i końcową. Jeżeli liczba autorów przekracza 3, to po 3 nazwiskach dodać: i wsp. /et al. W pracach oryginalnych i poglądowych należy uwzględnić maksymalnie do 40 pozycji, w kazuistycznych maksymalnie do 20. Każdą publikację umieszczać należy od nowego wiersza, a numer pozycji podawać w nawiasach kwadratowych.

Przykłady prawidłowego zapisu piśmiennictwa, zgodne z konwencją Vancouver/ICMJE:

Artykuł: Pammersbach J. Wsparcie społeczne a choroba. Przegląd Psychologiczny 1998; 31: 503-25

Książka: Sheridan C, Radmacher S. Psychologia zdrowia. IPZ PTP. Warsaw, 1998.

Rozdział w książce: Sęk H, Cieślak R. Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne. W: Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Red. H Sęk, R Cieślak. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2006; 11-28.

Ryciny muszą być zgłoszone w postaci pojedynczych plików (1 rycina – 1 plik) i zapisane w jednym z wymienionych formatów: .cdr, .tif, .jpg, .ai, .bmp lub .eps. Fotografie powinny mieć rozdzielczość 300 dpi oraz rozszerzenia .tif lub .jpg. Jeżeli rycina (fotografia) była już publikowana, to należy podać jej źródło, a także uzyskać pisemną zgodę od właściciela praw autorskich na jej ponowną publikację.

Tabele powinny być dostarczone w oddzielnych plikach. W artykule należy wskazać miejsca umieszczenia rycin i tabel. • Wyniki pomiarów biochemicznych i innych należy podawać w jednostkach należących do systemu SI.•