Komisje i zespoły

Komisja Etyki

 

 • opracowywanie procedur związanych z rozpatrywaniem skarg na terapeutów pracujących w podejściu EMDR;
 • propagowanie zasad Kodeksu Etycznego Towarzystwa wśród terapeutów EMDR;
 • orzekanie o odpowiedzialności członków Towarzystwa w przypadku naruszenia godności wykonywania zawodu terapeuty EMDR, naruszenia statutu, regulaminów, uchwał władz Towarzystwa, obowiązującego Kodeksu Etycznego Towarzystwa, a także w przypadku działania na szkodę Towarzystwa – jako Sąd Koleżeński II instancji Odwoławczy.

 

Przewodnicząca: Bogumiła Czyńska-Czajkowska

Adres e-mail: komisja.etyki.pttemdr@emdr.org.pl

Sąd Koleżeński I instancji

 

 • orzekanie o odpowiedzialności członków Towarzystwa w przypadku naruszenia godności wykonywania zawodu terapeuty EMDR, naruszenia statutu, regulaminów, uchwał władz Towarzystwa, obowiązującego Kodeksu Etycznego Towarzystwa, a także w przypadku działania na szkodę Towarzystwa;
 • rozpoznawanie sporów między członkami Towarzystwa, jak również między członkami a władzami Towarzystwa, powstałe na tle ich działalności w Towarzystwie,
 • rozpoznawanie spraw przeciwko członkom i władzom Towarzystwa wniesione przez osoby fizyczne, instytucje, inne stowarzyszenia oraz inne podmioty w związku z naruszeniem statutu, regulaminów, uchwał władz Towarzystwa oraz Kodeksu Etycznego Towarzystwa czy naruszenia godności wykonywania zawodu Terapeuty EMDR oraz w przypadku działania na szkodę Towarzystwa.

 

Przewodnicząca: Agnieszka Laskowska

Adres e-mail: sadkolezenski1@emdr.org.pl

Komisja Rewizyjna

 

przewodnicząca: Joanna Barszczewska

Adres e-mail: sekretarz.pttemdr@gmail.com

Komisja ds. rozwoju zawodowego terapeuty EMDR

 

 • opracowywanie standardów w zakresie rozwoju zawodowego terapeutów EMDR;
 • opiniowanie składanej  przez członków  dokumentacji do poszczególnych etapów rozwoju zawodowego terapeuty EMDR;
 • wspieranie terapeutów EMDR w rozwoju zawodowym;
 • upowszechnianie możliwości rozwoju zawodowego terapeuty EMDR.

 

przewodnicząca: Marzena Olędzka

Adres e-mail: sekretarz.pttemdr@gmail.com

Komisja ds. badań naukowych i projektów badawczych w obszarze EMDR  i ich popularyzacji

 

 • wspieranie badań naukowych z obszaru  EMDR prowadzonych przez członków PTT EMDR;
 • opiniowanie/recenzowanie projektów naukowych/grantów z obszaru EMDR prowadzonych przez członków PTT EMDR;
 • wyznaczanie  ekspertów do oceny projektów naukowych/grantów oraz do oceny merytorycznej zakończonych projektów naukowych/grantów prowadzonych przez członków PTT EMDR;
 • opiniowanie podjęcia współpracy naukowej realizowanej przez PTT EMDR;
 • opiniowanie dokumentów związanych z działalnością naukowo-badawczą członków PTT EMDR;
 • organizacja  i współorganizacja konferencji naukowych, seminariów i innych form popularyzacji wiedzy oraz badań z obszaru EMDR
 • popularyzacja badań  krajowych i międzynarodowych  z zakresu EMDR wśród członków PTT EMDR;
 • opracowywanie i/lub opiniowanie raportów, rekomendacji jak i innych dokumentów o charakterze popularno-naukowym lub naukowo-badawczym dotyczących podejścia EMDR;
 • współpraca z  Radą Redakcyjną i Programową  Czasopisma EMDR-badania i praktyka;
 • promowanie Czasopisma w środowisku terapeutów EMDR.

 

Przewodnicząca: Anna Kieszkowska-Grudny

Adres e-mail: knb@mindsofhope.eu oraz FORUM EMDR

Komisja Statutowa

 

 • Komisja przygotowuje zmiany w Statucie PTT EMDR

 

Adres e-mail: sekretarz.pttemdr@gmail.com

Komisja ds. terapii EMDR z dziećmi i młodzieżą

 

 • Popularyzowanie i rozwijanie wiedzy dotyczącej stosowania terapii EMDR w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • Integrowanie środowiska terapeutów,
 • Organizowanie spotkań superwizji koleżeńskiej,
 • Stały kontakt z Sekcją Child & Adolescent EMDR Europe.

 

przewodnicząca: Beata Kozielec-Oracka

Adres e-mail:  koordynatordim@gmail.com

Komisja wczesnej interwencji psychologicznej EMDR

 

 • udzielanie specjalistycznej pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych na terenie Polski;
 • towarzyszenie osobom doświadczającym różnego typu kryzysów, stabilizowanie pacjentów i pomocy   w uruchomieniu zasobów, które pozwolą przejść sytuację kryzysową i pozytywnie rozwiązać kryzys;
 • współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe w poszczególnych regionach Polski;
 • uczestnictwo w różnych działaniach w związku z klęskami naturalnymi, katastrofami i innymi zdarzeniami kryzysowymi na terenie Polski.

 

przewodnicząca: Monika Szpringer

Adres e-mail:  zespol.ikemdr2020@gmail.com