Komisje i zespoły

Komisja Etyki

 

 • opracowywanie procedur związanych z rozpatrywaniem skarg na terapeutów pracujących w podejściu EMDR;
 • propagowanie zasad Kodeksu Etyki wśród terapeutów EMDR;
 • rozpatrywanie skarg na terapeutów pracujących w podejściu EMDR.

 

Adres e-mail: komisja.etyki.pttemdr@gmail.com

Komisja Rewizyjna

 

Adres e-mail: sekretarz.pttemdr@gmail.com

Komisja ds. rozwoju zawodowego terapeuty EMDR

 

 • opracowywanie standardów w zakresie rozwoju zawodowego terapeutów EMDR;
 • opiniowanie składanej  przez członków  dokumentacji do poszczególnych etapów rozwoju zawodowego terapeuty EMDR;
 • wspieranie terapeutów EMDR w rozwoju zawodowym;
 • upowszechnianie możliwości rozwoju zawodowego terapeuty EMDR.

 

Adres e-mail: sekretarz.pttemdr@gmail.com

Komisja ds. badań naukowych w obszarze EMDR  i ich popularyzacji

 

 • wspieranie badań naukowych w obszarze EMDR prowadzonych przez członków PTT EMDR;
 • opiniowanie/recenzowanie projektów naukowych/grantów w obszarze EMDR prowadzonych przez członków PTT EMDR;
 • wyznaczanie ekspertów do oceny projektów naukowych/grantów oraz do oceny merytorycznej zakończonych projektów naukowych/grantów prowadzonych przez członków PTT EMDR;
 • opiniowanie podjęcia współpracy naukowo-rozwojowej podejmowanej przez PTT EMDR;
 • opiniowanie dokumentów związanych z działalnością naukową członków PTT EMDR;
 • wiodąca rola w organizacji konferencji naukowych, seminariów i innych form popularyzacji badań z obszaru EMDR;
 • popularyzacja badań z obszaru EMDR wśród członków PTT EMDR.

 

Adres e-mail: sekretarz.pttemdr@gmail.com

Komisja Statutowa

 

 • Komisja przygotowuje zmiany w Statucie PTT EMDR

 

Adres e-mail: sekretarz.pttemdr@gmail.com

Zespół ds. terapii EMDR z dziećmi i młodzieżą

 

 • Popularyzowanie i rozwijanie wiedzy dotyczącej stosowania terapii EMDR w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • Integrowanie środowiska terapeutów,
 • Organizowanie spotkań superwizji koleżeńskiej,
 • Stały kontakt z Sekcją Child & Adolescent EMDR Europe.

 

Adres e-mail:  emdr.zespoldzieci@gmail.com

Zespól interwentów kryzysowych EMDR

 

 • udzielanie specjalistycznej pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych na terenie Polski;
 • towarzyszenie osobom doświadczającym różnego typu kryzysów, stabilizowanie pacjentów i pomocy   w uruchomieniu zasobów, które pozwolą przejść sytuację kryzysową i pozytywnie rozwiązać kryzys;
 • współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe w poszczególnych regionach Polski;
 • uczestnictwo w różnych działaniach w związku z klęskami naturalnymi, katastrofami i innymi zdarzeniami kryzysowymi na terenie Polski.

 

Adres e-mail:  zespol.ikemdr2020@gmail.com