Standardy europejskie

Terapia EMDR, opracowana w Stanach Zjednoczonych przez Francine Shapiro, przez ostatnich trzydzieści lat rozwijała się i ewoluowała, żeby w efekcie stać się jednym z najczęściej wykorzystywanych podejść terapeutycznych w odniesieniu do pracy z traumą i zaburzeniami lękowymi. Tak szybki rozwój z jednej strony cieszy, z drugiej jednak niesie ze sobą ryzyko obniżenia standardów stosowania procedur, będących podstawą pracy terapeutycznej terapeuty EMDR.

 

Aby to ryzyko zminimalizować, EMDR Europe, będąca organizacją skupiającą wszystkie krajowe stowarzyszenia EMDR działające na terenie Europy, opracowała standardy, których spełnienia oczekuje od wszystkich terapeutów zrzeszonych w krajowych stowarzyszeniach EMDR i pragnących uzyskać akredytację EMDR Europe.

Terapeuta EMDR może uzyskać uprawnienia na kolejnych poziomach rozwoju:

 

 • Podstawowe szkolenie EMDR (dwie części)
 • Akredytowany Practitioner EMDR
 • Akredytowany Konsultant EMDR

W kolejnych zakładkach zamieszczamy standardy akredytacji, opracowane przez EMDR Europe.

Poniżej  zamieszczamy standardy akredytacji, opracowane zgodnie z wytycznymi  EMDR Europe.

 

EMDR Europe Practice Sub-Committee jest odpowiedzialny za określanie europejskich standardów EMDR dla terapeutów ubiegających się o  akredytację EMDR  w zakresie uzyskania uprawnień EMDR Europe Practitioner oraz EMDR Europe Consultant. Standardy te mają zastosowanie we wszystkich krajach członkowskich EMDR Europe.

1. Dlaczego akredytacja jest ważna ?

Dla EMDR Europe  akredytacja ma olbrzymie znaczenie. W nabywaniu oraz rozwijaniu umiejętności i wiedzy terapeuta EMDR przechodzi z bycia nowicjuszem w terapii EMDR, do osiągania wysokiego poziomu biegłości w tym zakresie. Jednym z  najważniejszych sposobów osiągnięcia tego celu jest akredytacja. Dzięki  akredytacji jednolitej w całej Europie, możliwe jest:

 • Dbanie o zwiększanie doświadczenia, wynikającego z  toku szkoleń w zakresie EMDR.
 • Zapewnienie etyczności i profesjonalizmu stosowania terapii EMDR w praktyce klinicznej.
 • Zapewnienie przestrzegania zasad terapii EMDR.
 • Monitorowanie i maksymalizowanie bezpieczeństwa klienta /pacjenta.
 • Prowadzenie spójnych badań nad terapią EMDR.

Aby osiągnąć powyższe cele, EMDR Europe Practice Sub-Committee opracowała ramy zdobywania dwóch typów kompetencji:  EMDR Europe Accredited Practitioner oraz EMDR Europe Accredited Consultant.

2. Jakie są istotne elementy ram kompetencyjnych dla uzyskania uprawnień EMDR Europe Practitioner ?

 • Centralnym elementem wymagań dla uzyskania uprawnień EMDR Europe Practitioner jest wykazanie kompetencji w zakresie protokołu terapii EMDR, w każdym z jego ośmiu faz. Kompetencje te mogą być oceniane i określane jedynie przez osobę posiadającą status EMDR Europe Consultant. Ponadto terapeuta ubiegający się o  akredytację jako EMDR Europe Practitioner musi spełniać następujące wymagania:
 • Ukończone pełnego, podstawowego szkolenia EMDR, akredytowanego przez EMDR Europe
 • Posiadanie minimum dwóch lat doświadczenia w pracy psychoterapeutycznej z wykorzystaniem terapii EMDR
 • Przeprowadzone minimum 50 sesji EMDR
 • Przeprowadzenie terapii u minimum 25 klientów
 • Przebyte minimum 20 godzin konsultacji/superwizji z osobą posiadającą status EMDR Europe Consultant. Konsultacje/superwizje będą obejmowały obserwację pracy terapeutycznej wnioskodawcy zarówno podczas spotkań indywidualnych i grupowych jak i poprzez ocenę prowadzonych przez wnioskodawcę sesji terapeutycznych (nagranie DVD lub sesja in vivo)
 • Dostarczenie dwóch  opinii dotyczących pracy terapeutycznej wnioskodawcy. Jednej od osoby posiadającej status EMDR Europe Consultant, mającej podstawy do wydanie takiej opinii dzięki obserwacji pracy wnioskodawcy a drugiej od osoby, która może wypowiedzieć się na temat praktyki oraz pozycji zawodowej wnioskodawcy
 • Członkostwo w krajowym stowarzyszeniu EMDR

3. Jakie są istotne elementy ram kompetencyjnych dla uzyskania uprawnień EMDR Europe Consultant?

 • EMDR Europa uważa, że ​​rola EMDR Europe Consultant jest kluczowa dla dalszego rozwoju EMDR. EMDR Europe Consultant odpowiada za utrzymywanie systemu zapewnienia jakości i wysokich standardów praktyki w terapii EMDR. W związku z tym EMDR Europe Consultant musi wykazać się  znacznym doświadczeniem terapeutycznym  i wiedzą. Ponadto musi posiadać umiejętności superwizyjne, konsultacyjne i  dydaktyczne.
  Ponadto osoba będąca EMDR Europe Practitioner ubiegająca się o  akredytację jako EMDR Europe Consultant musi spełniać następujące wymagania:co najmniej trzy lata doświadczenia jako EMDR Europe Practitioner
 • terapia prowadzona u klientów z różnymi diagnozami i różną złożonością problemów
 • ukończone minimum 300 sesji EMDR
 • terapia przeprowadzona u minimum 75 klientów
 • wykazanie kompetencji w prowadzeniu superwizji/konsultacji z zakresu EMDR (co najmniej 20 godzin)
 • udział w regularnej superwizji aktualnie prowadzonej pracy terapeutycznej
 • uzyskanie certyfikatu kompetencji po ukończeniu akredytowanego szkolenia, przygotowującego do roli konsultanta EMDR
  posiadanie co najmniej 24 godzin EMDR CPD (Continuous Professional Development), od momentu uzyskania uprawnień EMDR Europe Practitioner
 • złożenie minimum trzech DVD lub przeprowadzenie sesji in vivo w  zakresie: pracy terapeutycznej,  indywidualnej pracy superwizyjnej, grupowej pracy superwizyjnej